We vertellen je de grenzen die je niet mag overschrijden bij het bijwerken van de huur van een huurovereenkomst in 2022, naargelang je een grote huurder of een particulier bent. Vanwege de onevenredige prijsstijging keurde de regering bij Koninklijk Besluit-wet 6/2022 van 29 maart een buitengewone limiet goed voor de jaarlijkse bijstellingen van de huurprijzen van woningen, een maatregel die wij graag willen aanpakken omdat hij ook rechtstreeks de woningen treft die in onze actiegemeenten gehuurd worden: Altea, Benissa, Moraira, Jávea…

Verreweg de meeste huurcontracten gebruiken de CPI als jaarlijkse bijwerkingsindex, een index die sinds het uitbreken van de Oekraïense oorlog niet gestopt is met stijgen. In februari 2022 bedroeg de CPI 7,6%, een situatie die de Spaanse regering deed besluiten een Koninklijk Besluit uit te voeren om te voorkomen dat deze stijging met gelijke kracht zou worden doorberekend in de huurprijzen.

Naar aanleiding van de voortdurende groei van de CPI na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling (8,7% in mei 2022 en 10,2% in juni 2022) heeft de regering besloten deze maatregel tot het eind van het jaar te verlengen, zodat ook voor huurovereenkomsten die vóór 31 december 2022 aflopen hetzelfde mandaat zal gelden.

Maar wat houdt Koninklijk Wetsbesluit 6/2022 van 29 maart in? Hoe moet de huur tot eind 2022 worden bijgewerkt?

De huur aanpassen als de huisbaas meerdere eigendommen heeft.

Als de verhuurder een grote huurder is, zal de manier om de huurprijs in een huurovereenkomst in 2022 bij te werken die zijn welke voortvloeit uit de nieuwe overeenkomst tussen de partijen , zonder dat deze meer kan bedragen dan het resultaat van de toepassing van de jaarlijkse variatie van de Concurrentiegarantie-index op de datum van genoemde bijwerking.

Bij ontstentenis van een overeenkomst tussen de partijen geldt voor de verhoging van de huurprijs dezelfde beperking.

Dat wil zeggen dat de verhoging van de bijwerking de tussen de partijen overeengekomen verhoging zal zijn, zonder dat ze meer dan 2% kan bedragen

wat een meervoudige eigenaar is?

Voor de toepassing van het Koninklijk Besluit wordt onder een grote huurder verstaan een persoon of een rechtspersoon die aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Bezit van meer dan 10 woonhuizen
  • Wie een bebouwde oppervlakte van meer dan 1.500 m2 voor bewoning bezit, garages en bergruimten niet meegerekend.

De huurprijs aanpassen als de verhuurder GEEN eigenaar is van meerdere eigendommen.

Als de verhuurder geen grote huurder is, zal de bijstelling van de huur in 2022 ook die zijn die uit de nieuwe overeenkomst tussen de partijen voortvloeit. Als er geen overeenkomst is, mag de huurverhoging niet hoger zijn dan het resultaat van de toepassing van de jaarlijkse variatie van de Concurrentiegarantie-index op de datum van de bijstelling.

Met andere woorden, de huurprijsaanpassing zal die zijn welke tussen de partijen overeengekomen is, zonder de maximumgrens van 2% die voor grote huurders geldt. Indien de verhuurder en de huurder echter geen overeenstemming bereiken, zal de toe te passen bijwerking maximaal 2% bedragen.

Concurrentievermogen Garantie Index

Maar, wat zegt de Competitiveness Guarantee Index? Volgens Wet 2/2015, van 30 maart, over de de-indexering van de Spaanse economie (BOE 31/03/2015), is de INE verantwoordelijk voor de berekening en maandelijkse publicatie van de Concurrentiegarantie-index (IGC).

Deze index zal gelijk zijn aan het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) van de EMU minus een deel van het sinds 1999 door Spanje opgebouwde verlies aan concurrentievermogen. Als dit percentage onder de 0% zakt…

  • Deze waarde wordt als referentie genomen, wat gelijk staat met de toepassing van de niet-herzieningsregel.

Als dit percentage hoger ligt dan de middellangetermijndoelstelling van de Europese Centrale Bank voor de jaarlijkse inflatie…

  • Deze waarde wordt als referentie genomen, d.w.z. 2%.

Een huurwoning hebben is niet altijd een gemakkelijke opgave, vooral niet als we niet in de stad wonen waar de woning die we huren staat. Naast de complexiteit van contracten, papierwerk en diverse onenigheden met huurders, zijn er veranderende voorschriften waarvan we op de hoogte moeten zijn om overtredingen te vermijden die ons een deel van de winstgevendheid waarvoor we in aanmerking komen kunnen doen verliezen.

Om dit soort situaties te vermijden, biedt Hispania Homes aan je verhuur in Moraira-Teulada, Benissa, Jávea en Benitachell te beheren. Bovendien kunnen we, als je dat verkiest, ook een analyse maken van je eigendom ten opzichte van de onroerend goed markt waarin het zich bevindt, zodat je weet of het rendabeler is om te verhuren of te verkopen.

Wil je dat we aan het werk gaan? Neem contact met ons op.